1 hộp card visit bao nhiêu cái

1 hộp card visit bao nhiêu cái ? , đó là những câu hỏi của khách hay gọi hỏi Quảng Cáo Anh Huy danangin.vn , hôm nay sẽ trả lời và từ vấn thêm 1 số thồng tin để khách hàng biết như sau,

Quảng Cáo Anh Huy in 1 hộp card tầm 100 cái , in 2 mặt cán màng, thời gian hoàng thành 1 – 2 ngày ,

file thiết kế thì bạn có thể tự thiết kế hoặc bên an tín sẽ thiết kế ,

 

1 hộp card visit bao nhiêu cái
1 hộp card visit bao nhiêu cái

Anh Huy đó là những câu hỏi của khách hay gọi hỏi Anh Huy danangin.vn , hôm nay sẽ trả lời và từ vấn thêm 1 số thồng tin để khách hàng biết như sau,

1 hộp 100 cái – thời gian in 1- 2 ngày

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.