Huy hiệu in hình là SP mang ý nghĩa sâu sắc như tuyên truyền, quảng bá cho công ty,...