1 hộp card visit bao nhiêu cái ? , đó là những câu hỏi của khách hay gọi hỏ