Vì sao nhiều người thích tờ 2 đô la 1967 mỹ

Vì sao nhiều người thích tờ 2 đô la 1967 mỹ